Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

LVAK & Inzet B&O

Het LVAK speelt een cruciale rol in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Met de invoering van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werd het voor professionals in verschillende sectoren verplicht om te werken met een meldcode. Deze meldcode biedt een stappenplan voor het signaleren, bespreken en zo nodig melden van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inzet begeleiding & ondersteuning erkende het belang van een goed georganiseerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze begrepen dat het implementeren van de meldcode niet alleen een kwestie was van regels volgen, maar ook van het creëren van een cultuur waarin dit onderwerp serieus genomen wordt en waarin professionals adequaat kunnen handelen.

Om deze doelen te bereiken, besloot Inzet B&O zich aan te sluiten bij het LVAK en zich te laten certificeren. Het LVAK biedt namelijk gespecialiseerde trainingen en ondersteuning aan organisaties die serieus werk willen maken van de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door zich aan te sluiten bij het LVAK kon Inzet B&O profiteren van de expertise en het netwerk van professionals die zich inzetten voor dit belangrijke maatschappelijke vraagstuk.

Door de aansluiting bij het LVAK en het behalen van het certificaat toonde Inzet B&O haar toewijding aan het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van kwetsbare groepen binnen de samenleving. Dit niet alleen door te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar vooral door een proactieve houding aan te nemen in het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling.