Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

De werkwijze van Inzet B&O

Inzet B&O is een zorginstelling die zich richt op het ambulant begeleiden en ondersteunen van zorgbehoevende. Wij streven ernaar om onze cliënten te helpen hun zelfredzaamheid en onafhankelijkheid te vergroten en hun doelen te bereiken, ongeacht hun uitdagingen of beperkingen. Inzet B&O spant zich in om zowel gerichte begeleiding als algemene ondersteuning te bieden, afhankelijk van de specifieke behoeften van de individuele cliënt.

Bij begeleiding ligt de focus op het helpen van onze cliënten om specifieke doelen of taken te bereiken, zoals het aanleren van nieuwe vaardigheden, het vinden van werk of het verbeteren van sociale relaties.

Inzet B&O biedt persoonlijke begeleiding door ervaren professionals die stapsgewijze instructies, feedback, advies en praktische hulp kunnen bieden om onze cliënten te helpen groeien en ontwikkelen.

Ondersteuning daarentegen is gericht op het bieden van hulp en bijstand op een breder niveau, zoals het bieden van emotionele steun, het faciliteren van toegang tot middelen of het creëren van een veilige en stimulerende omgeving. Inzet B&O erkent het belang van ondersteuning als een cruciale factor voor het welzijn en succes van hun cliënten en zorgt ervoor dat deze ondersteuning op maat wordt geboden.

Bij Inzet B&O hanteren we een gestructureerde werkwijze om onze cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. Onze werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

 • Intake: Vanaf de aanmelding vindt er een intake plaats. Tijdens de intake worden de hulpvragen, wensen en verwachtingen van de cliënt in kaart gebracht.
 • Zorgplan: Binnen zes weken vanaf de start van de hulpverlening stelt Inzet B&O gezamenlijk met de cliënt een zorgplan op met doelen gerelateerd aan de hulpvraag.
 • Hierbij worden de relevante leefgebieden betrokken om de zelfredzaamheid, de krachten en het welbevinden van de cliënt te vergroten.
 • Systeemgericht werken: Bij het opstellen van de doelen wordt het sociaal netwerk van de cliënt erbij betrokken. Inzet B&O werkt systeemgericht, waarbij efficiënt en effectief gewerkt wordt aan het behalen van positieve resultaten.
 • SMART-doelen: De doelen worden SMART geformuleerd.
 • Methodieken:
  1. Presentiebenadering: Inzet B&O werkt vanuit de presentiebenadering om cliënten te ondersteunen en begeleiden. Deze benadering is gebaseerd op het werk van Andries Baart. Het centrale idee van de presentiebenadering is dat het erom gaat “aanwezig te zijn” voor de cliënt, ongeacht hun situatie of beperkingen. Het draait om het opbouwen van een empathische relatie en het begrijpen van de leefwereld van de cliënt. Hierdoor kunnen de zorgverleners van Inzet B&O beter inspelen op de individuele behoeften en doelen van de cliënt.

   Andries Baart is een bekende Nederlandse ethicus en zorgfilosoof die de presentiebenadering heeft ontwikkeld. Je kunt meer lezen over zijn werk en benadering in zijn boek “Een theorie van de presentie” (1999) en zijn andere publicaties.

  2. Herstelondersteunende zorg: Inzet B&O past ook herstelondersteunende zorg toe als methodiek. Deze benadering richt zich op het bevorderen van het herstelproces van mensen met psychische problemen of uitdagingen. Het gaat niet alleen om het verminderen van symptomen, maar ook om het helpen van cliënten om hun eigen hersteltraject vorm te geven, hun eigen doelen te stellen en hun eigen krachten en hulpbronnen te benutten. Dit empowerment-proces wordt ondersteund door de medewerkers van Inzet B&O, die een herstelgerichte en hoopvolle benadering hanteren.

   Voor meer informatie over herstelondersteunende zorg kun je verwijzen naar literatuur zoals “Principles of Recovery-Oriented Mental Health Practice” van Larry Davidson, Mike Rowe, en Janis Tondora (2008). 

   Door het integreren van de presentiebenadering en herstelondersteunende zorg in hun werkwijze, streeft Inzet B&O ernaar om zorg op maat te bieden en de zelfredzaamheid en welzijn van hun cliënten te bevorderen.

Daarnaast werkt Inzet B&O vraaggericht, resultaatgericht en intercultureel. Middels de evaluaties en doelgerichte ondersteuning kunnen de cliënten successen boeken ten opzichte van hun gestelde doelen.